Izaberite stranicu

МИСИЈА

Црвени крст Новог Сада има за циљ (Мисију): да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи и ширењу знања о Међународном хуманитарном праву и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва.
У обављању послова везаних за остваривање циљева и задатака Црвени крст Новог Сада делује у складу са:

1. Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (у даљем тексту: Основни принципи ), а то су:

Хуманост
Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен у жељи да без дискриминације укаже помоћ на бојном пољу, у свом међународном и националном виду, настоји да спречи и ублажи људске патње у свим приликама. Његов циљ је да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.
Непристрасност
Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим потребама дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.

Неутралност
Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке природе.
Независност
Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају своју аутономију која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са принципима Покрета.
Добровољност
То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеље за стицањем користи.

Јединство
У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводи своју хуманитарну делатност на целој територији
Универзалност
Међународни Покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнаки статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу је универзалан.
2. Ратификованим међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито са Женевским конвенцијама о заштити жртава рата од 12.августа 1949. године (у даљем тексту: Женевске конвенције) и Допунским Протоколима уз Женевске конвенције од 8.јуна 1977. године (у даљем тексту: Допунски протоколи);
3. Статутом и другим актима и правилима које усваја Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца ( у даљем тексту: Међународни покрет);
4. Циљевима и задацима националног друштва.
5. Статутима Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине.

У остварењу утврђених циљева и задатака, а нарочито при обављању хуманитарних послова, Црвени крст Новог Сада помаже свим људима без било какве непосредне или посредне дискриминације по било ком основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.

У остваривању својих циљева и задатака Црвени крст врши јавна овлашћења поверена Законом и то :
-покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним или ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа, оружаних сукоба, као и обезбеђење у складу са Законом обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције, организује прикупљање и прикупља помоћ и организује достављање у иностранство помоћи коју државни органи, други органи и организације, привредна и друга правна лица из земље пружају ради ублажавања последица ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату;
– учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа и других опасности у миру и рату;
– организује прикупљање помоћи и распоређује помоћ примљену од међународних и националних организација и других дародаваца жртвама ратних разарања, природних и других несрећа и других опасности у миру и рату;
– учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва, избеглица и расељених лица, пружању помоћи и спровођењу других мера које могу допринети збрињавању настрадалог и угроженог становништва;
– организује упознавање и упознаје грађане са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима уз ове конвенције и Мисијом Црвеног крста (дифузија);
– обавља послове Службе тражења ради прикупљања и евидентирања података о евакуисаним, избеглим, расељеним и несталим лицима услед ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату и ради тражење несталих лица;
– учествује у здравственом просвећивању становништва, обучавању становништва у пружању прве медицинске помоћи за случај ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату, оспособљава грађане добровољно организованих за обављање послова цивилне заштите на територији Србије за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
– организује обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
– врши популарисање добровољног давалаштва крви и у сарадњи са службама и здравственим установама за трнсфузију крви, учествује у организовању акција добровољног давања крви и у том смислу окупља и организује добровољне даваоце крви и утврђује услове за доделу признања добровољним даваоцима крви;
– обавља и друге послове које произилазе из одредаба Женевских конвенција и других међународним уговорима преузетих обавеза које се односе на пружање хуманитарне помоћи као и преузетих обавеза од стране Црвеног крста Србије.

Црвени крст Новог Сада спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито:
1) развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана;
2) заступа,шири и спроводи идеје,Основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета;
3) доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима;
4) спроводи програме помоћи старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
5) организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица;
6) заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструју и спроводе обуку волонтера за рад у Црвеном крсту;
7) организује и учествују, у сарадњи са здравственим установама, у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социјално-медицинског значаја;

Pin It on Pinterest